Realiser din bildrøm

DIN BIL BLIVER UDLEVERETKØREKLAR, FIKS OG FÆRDIG

Indgåelse af en leasingaftale af en bil, er reelt set et udtryk for et lejeforhold/finansieringsforhold mellem et leasingselskab (UNICO), og leasingtager, hvor sidstnævnte får overdraget brugsretten til bilen i en aftalt periode. Efter endt leasingperiode afhænger det videre forløb af, hvorvidt leasinggiver og leasingtager vælger at indgå en ny leasingaftale samt hvilken type leasingaftale, der er indgået.

Læs om de forskellige leasingtyper nedenfor

Finansiel leasing

Indgåelse af en finansiel leasingaftale er grundlæggende en aftale om finansiering af virksomhedens eller privatpersonens bil og/eller varevogn gennem et leasingselskab (UNICO). Finansiel leasing er således en alternativ finansiering til de mere traditionelle billån/banklån.

Ved finansiel leasing er det leasingtager, som afholder alle bilens driftsudgifter, herunder service, reparationer, dæk, forsikring m.v. Når leasingtager påtager sig det fulde ansvar i forhold til alle bilens driftsudgifter samt indestår (hæfter) for en bestemt og aftalt restværdi i hele leasingperioden, vil finansiel leasing oftest være den billigste leasingform, men selvfølgelig også den, som indebærer den største risiko. Der er med andre ord mindre budgetsikkerhed ved en finansiel leasing i forhold til operationel leasing. Ved operationel leasing afholder leasingselskabet alle løbende service- og vedligeholdelsesomkostninger. Det er også derfor, at finansiel leasing kort og godt betragtes som et finansieringsforhold frem for et lejeforhold.

Da leasingtager hæfter for restværdien er det derfor meget vigtig, at der fastsættes en realistisk restværdi på baggrund af en saglige og individuel vurdering. Tilliden til et leasingselskab kan hurtigt forsvinde, hvis restværdien er sat urealistisk høj i forhold til udviklingen i markedet. Det er også derfor, at vi hos UNICO, bruger mange ressourcer på at fastsætte den reelle restværdi af hvert enkelt køretøj på baggrund af den generelle markedsudvikling, det oplyste forventede kørselsbehov i leasingperioden, bilspecifikke forhold etc.

Finansiel leasing (flexleasing) dækker således ofte over

 • Varierende leasingperioder
 • Leasing af en brugt eller ny bil
 • Leasingtager står selv for løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter (ved nye biler er der fabriksgaranti)
 • Fri km i leasingperioden (vigtigt at leasingtager oplyser et realistisk kørselsbehov i leasingperioden, da denne har stor betydning for vurderingen af restværdien efter endt leasingperiode)
 • Hvis der ikke er nogen fabriksgaranti, kan service- og reparationsaftale tilkøbes
 • Leasingtager skal efter endt leasingperiode anvise en 3. mand til bilens restværdi, hvilket indebærer en risiko for økonomisk tab (kan som udgangspunkt ikke selv købe bilen, da reglerne om forholdsmæssig afgift foreskriver, at en leasing ikke må sidestilles med et finansieringskøb)

Operationel leasing

Ved operationel leasing er det leasingselskabet (UNICO), der bærer risikoen for bilens værdi ved endt leasingperiode – og herudover kan aftalen være lavet sådan, at det er leasingselskabet (UNICO), som afholder alle løbende vedligeholdelses- og serviceomkostninger. Det er dog ikke lovgivningsmæssigt bestemt at en operationel leasingaftale skal indeholde alle løbende driftsomkostninger. Der er aftalefrihed mellem leasinggiver og leasingtaler herom. Det er således hæftelsen for restværdien i leasingperioden som er den store forskel mellem finansiel og operationel leasing – til gengæld vil leasingydelsen ved operationel leasing også være højere end ved finansiel leasing.

En operationel leasingaftale giver således større budgetsikkerhed sammenlignet med en finansiel leasingaftale – og alene det forhold, at leasingtager ikke hæfter for restværdien indebærer en langt større sikkerhed.

Forsikringsaftale og dækaftale kan også tilkøbes særskilt.

En operationel leasingaftale dækker oftest over

 • Varierende leasingperioder
 • Aftale om maks. antal kørselskilometer i leasingperioden
 • Der betales for overkørte kilometer
 • Der kan være aftale om underkørte kilometer, som kan betales retur
 • Leasingtager indestår ikke for restværdien efter endt leasingperiode
 • Kan både indeholde en løbende service- og vedligeholdelsesomkostning eller uden løbende service- og vedligeholdelsesomkostninger
 • Der skal betales for skader ved returnering af bilen som ikke skyldes almindeligt slid og ælde

Splitleasing

Ved splitleasing leases en bil, hvor kontrakten og udgiften til bilen deles mellem virksomheds- og privatkørsel. En splitleasingordning er hvor arbejdsgiveren og medarbejderen hver især indgår en separat aftale med et leasingselskab om at lease den samme bil.

Ordningen indebærer, at arbejdsgiveren og medarbejderen hver især betaler præcis den del af de samlede omkostninger til bilen, som vedrører deres respektive andel af bilens kørsel, og at de hver især hæfter økonomisk over for leasingselskabet. Ordningen medfører samtidig, at medarbejderen ikke skal beskattes af fri bil, fordi medarbejderen selv betaler sin private andel af de samlede leasingomkostninger og dermed selv bærer den økonomiske risiko ved splitleasingordningen.

Der er imidlertid en række skærpende krav til ordningen, som skal overholdes for at undgår beskatning af fri bil.

*Skattemyndighederne stiller meget strenge krav til håndteringen af splitleasingaftaler og overholdes disse ikke, kræver myndighederne firmabilbeskatning af brugeren uanset dennes betaling af en del af leasingydelserne. I så fald ender han eller hun derfor med det værste af to verdener. Nemlig både delvis firmabilbeskatning og betaling af en del af leasingydelserne.

*Kravene til at undgå
beskatning af fri bil er

 • Der skal indgås skriftlige, separate leasingaftaler mellem henholdsvis leasingselskab og arbejdsgiver samt leasingselskab og medarbejder.
 • De samlede udgifter til bilens drift, afskrivning og forrentning, som alle er indeholdt i leasingydelsen, skal fordeles proportionalt mellem parterne på grundlag af den faktiske erhvervsmæssige kørsel og den faktiske private kørsel opgjort efter kilometer.
 • Hver part skal betale leasingydelsen direkte til leasingselskabet.
 • Der skal løbende føres et detaljeret kilometerregnskab, der viser såvel den erhvervsmæssige som den private kørsel.